فارسى
IRAMOT2017

Important Dates

Full paper submission deadline                          22 September 2015  Extended to 02 October 2015

 

Notification of acceptance                                   30 October  2015

 

Submission of presentation                                20 November 2015

 

Registration deadline                                                   30 november 2015

Designing and execution: ADAK company
©2016 IRAMOT All Right Reserved.