2016-03-15 artacode0

بدینوسیله به اطلاع میرساند فصلنامه مدیریت نوآوری پس از ارزیابی مقالات برگزیده چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تعداد 5 عدد از آنها را پذیرش نموده و در شماره بهار 1394 به چاپ رسانده است.

 2016-03-10 artacode0

اولین جلسه کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری با حضور اعضای کمیته علمی در تاریخ 1394/12/19 در محل انجمن مدیریت فناوری ایران برگزار شد.
در این جلسه هر یک از حاضرین به بحث و تبادل نظر در مورد محور اصلی و محورهای موضوعی کنفرانس پرداختند.